AAU logo

Beskrivelse af professionprogrammet

Børne- og Ungdomspsykiatri (BUP)

Børne- og Ungdomspsykiatri (BUP)

I psykiatrien arbejder man som psykolog ikke alene med sine patienter, men indgår i et tæt samarbejde med bl.a. læger, socialrådgivere og sygeplejersker. Alle har forskellige kompetenceområder og kun ved at arbejde sammen og ved at forstå og anerkende hinandens specifikke kompetencer, kan vi sikre, at vi forstår de mennesker, vi møder, som både biologiske, sociale og psykologiske væsner. Derfor lærer man på programmet, hvad psykologens rolle er i det tværfaglige samarbejde og hvordan og på hvilke områder, psykologien er et uundværligt bidrag til at forstå, identificere og afhjælpe psykisk lidelse.   

For at opnå dette forudsætter det, at man tilegner sig viden om bl.a. udredning, diagnostik og en viden om, hvordan psykopatologi udvikles, fastholdes og afhjælpes indenfor en bio-psyko-social model. Her trækkes på et væld af psykologiske teorier, herunder kognitionspsykologi, udviklingspsykologi og biologisk psykologi ligesom mere klassisk medicinske discipliner som epidemiologi er væsentlig at kende til. Vi har på programmet også et særligt fokus på at opøve evnen hos vores studerende til at forstå, forholde sig kritisk til, anvende og generere viden relevant for området. Vi vil på programmet gerne arbejde for at nedbryde opfattelsen af, at forskning og praksis er to uafhængige områder – vi mener tvært imod, at kompetent klinisk praksis forudsætter forståelse for, integration med og udvikling forskning. Ligeledes er vi af den opfattelse, at forskning bliver bedst, når den er forankret i klinisk praksis, fordi den kliniske praksis bl.a. kan hjælpe os til at se, hvor der forsat er behov for ny viden og udvikling.

Som studerende vil du igennem teori og praksis tilegne dig en viden og erfaring med at indgå i et tværfagligt samarbejde. For at opnå både en teoretisk og praktisk kompetence er BUP opbygget af to spor.

  • Det første spor er det akademiske spor, hvor man som studerende præsenteres for nogle af de hyppigste børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, deres årsager og hvordan man arbejder med behandling. Psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien arbejder i stort omfang med udredningsopgaver, hvorfor der på programmet også er et stort fokus på at lære den studerende om det grundlag som udredningsarbejdet hviler på. Det handler ikke kun om at lære at kunne administrere en given test, men lige så meget om at sikre, at man som studerende får en forståelse for, hvordan test udvikles, udvælges, anvendes og fortolkes i klinisk praksis. Det mener vi er væsentligt for, at man som psykolog kan agere kompetent og kritisk i sin hverdag. I undervisningen vægtes ikke kun tilegnelsen af teori og begreber, men vi arbejder løbende med eksempler fra den kliniske hverdag, for at sikre at den tilegnede viden også kan udmønte sig i en praksis forståelse.
  • Det andet spor på programmet er det praktiske spor. Dette udfoldes særligt i praktikken. På BUP er man i ekstern praktik på deltid på 8. og 9. semester. Den studerende kommer i praktik i børne- og ungdomspsykiatrien ved Aalborg Universitets Hospital, hvor vi ser alle de børn og unge der i Region Nordjylland er henvist ift. psykiatrisk vurdering/behandling. I praktikken vægter vi mesterlæren. I den første tid følger man som studerende det kliniske personale i udredning/behandlingsarbejde med henviste børn, unge, familier og deres netværk. Gradvist som man opbygger en forståelse for arbejdsgange og tilegner sig færdigheder ift. de anvendte metoder, får man selvstændige opgaver i det kliniske arbejde. I praktikken afholdes jævnligt gruppesupervision, ledet af psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Her lærer man som studerende at indgå i og anvende supervision til faglig udvikling. Derudover får man som studerende her mulighed for at drøfte og blive vejledt ift. forskellige problemstillinger, der dukker op, i det praktiske kliniske arbejde.

Er man som studerende også interesseret i forskning, har vi både på universitet og på hospitalet gode muligheder for at skabe rum til forskning. Derfor kan man også vælge en forskningspraktik.