Vejledning til praktiksteder

Vejledning til praktikstedet

Praktikken på psykologiuddannelsen er placeret i forårssemestret på de studerendes 8. semester.

Praktikken er normeret til 15 ECTS, svarende til 50 arbejdsdage, som typisk forløber over ét semester. Nogle praktiksteder kan dog have specifikke planer for praktikkens varighed og tidspunkt. Det kan f.eks. være, at forløbet er komprimeret, så det forløber over tre måneder, men til gengæld er fuldtids, eller at forløbet strækker sig over mere end et semester men med færre timer pr. uge. Der er således lagt op til en vis fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af det konkrete forløb, hvilket forudsætter en tydelig gensidig forventningsafstemning mellem studerende og praktikstedet.

Det er som oftest praktikpladskoordinatoren, der finder praktikpladser i regionen og fordeler dem til de studerende i løbet af
efterårssemesteret. De studerende kan også selv finde en praktikplads, men dette gøres i samarbejde med praktikkoordinatoren, da det er praktikkoordinatoren, der skal godkende praktikstedet.

Grundlæggende beror godkendelsen på at praktikvejlederen skal være psykolog og/eller have kvalifikationer og erfaring svarende til autorisation. Herudover skal praktikstedet kunne tilbyde de forhold, der er nødvendige for at bestå praktikken, hilket overordnet set handler om, at den studerende skal have mulighed for at gøre sig erfaringer med praktisk psykologarbejde.

Sideløbende med praktikken fungerer en af underviserne på universitetet som praktikkoordinator og har til opgave at afklare spørgsmål fra både fra studerende og fra praktikstederne.

Læs mere i Vejledning til praktiksteder om praktikpladsaftale (pdf)