Evalueringer af psykologi - dagstudiet

Evalueringer af psykologistudiet ved Aalborg universitet

Der foretages evaluering af alle semestre ved hvert semesters afslutning. Evalueringerne læses seriøst af juntaer, Studenterrådet og Studienævnet, som bruger evalueringerne til at forbedre studiet. Som studerende har du altså via evalueringerne et direkte talerør til studiets ledelse. Det er derfor vigtigt, at du bidrager med din feedback.

se evalueringer af psykologi dagstudiet

 

plan for evalueringer

Procedure for evaluering af studiemiljø, undervisning, semester- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kommunikation og Psykologi, læs mere

 

Evaluering på Psykologi, AAU

Som led i studiets kontinuerlige udvikling og kvalitetssikring, foretages der evalueringer hvert semester. Der evalueres på tre måder:

  1. En central og elektronisk evaluering via Internettet (SurveyXact)
  2. Løbende mundtlig og intern evaluering undervejs i og ved slutningen af de enkelte kurser af underviserne/den kursusansvarlige på semesteret af ankerlæreren.
  3. En skriftlig evaluering af vejledningsforløbet

De elektroniske evalueringer via SurveyXact er lovpligtige og foretages på alle universitetsstudier. Men som noget nyt indgår de elektroniske evalueringer desuden i studiets akkreditering, dvs. i den løbende vurdering af institutionens egnethed til at udbyde det pågældende studie. De elektroniske evalueringer er et tidsbesparende og effektivt værktøj, men ikke et uproblematisk et, som vi vil komme nærmere ind på i forbindelse med de enkelte evalueringer.

Procedure for elektronisk evaluering

Det er både studieledelsen og studenterrådets opgave at gøre de studerende opmærksom på vigtigheden af at evaluere, så værktøjet kan blive så meningsfuldt og konstruktivt som muligt.
Derfor gives Studenterrådet og de enkelte semestres juntaer mulighed for at formulere et par spørgsmål, der udspringer af erfaringerne fra det aktuelle semesterforløb.

I oversigt gælder følgende procedure for de elektroniske evalueringer:

I samarbejde med de respektive juntaer udvikler Studenterrådet semesterspecifikke spørgsmål, som sendes til Studienævnet for godkendelse. Det er juntaernes opgave, på baggrund af de studerendes erfaringer på semestret, at formulere konstruktive og åbne spørgsmål, som kan øge evalueringsudbyttet og fx sætte fokus på forhold, standardevalueringen overser. Studienævnet har ligeledes mulighed for at tilføje spørgsmål, hvis det vurderes relevant.

De elektroniske evalueringer udsendes pr. 15. november for efterårssemestret, og pr. 15. maj for forårssemestret. Der gives de studerende 2 ugers svartid og notifikation pr. email. Det er i denne forbindelse vigtigt at informere de studerende på Quickr om vigtigheden af at læse eller videresende deres hum.mail.

De elektroniske evalueringer behandles på følgende måde, idet der skelnes mellem hhv. kvantitative data (dvs. de svar, der kan gøres op i tal, illustreret via søjlediagrammer i procenter), og kvalitative data (dvs. de studerendes skriftlige kommentarer):

De kvantitative og de kvalitative data uddrages af SurveyXact databasen snarest muligt og offentliggøres på Quickr under "Studienævnet". Studienævnet forbeholder sig dog ret til at navnecensurere de kvalitative evalueringer før offentliggørelse på Quickr. Evalueringerne sendes i uredigeret form til de respektive semestres juntaer og ankerlærer. Ankerlæreren inddrager og kommenterer evalueringerne i Semesterrapporten. Juntaerne udarbejder en kort kommentar (max 2 sider) på baggrund af evalueringen og de studerendes tilbagemeldinger generelt på semestret. Kommentaren indeholder 1) hvad der har fungeret godt, og derfor bør fastholdes, og 2) hvilke vanskeligheder, som har udfordret semestret, og som evt. kan optimeres, set fra de studerendes perspektiv. Denne kommentar fylder i størrelsesordenen 500 tegn og sendes til Studienævnet.

Hvis der er interesse for det, kan Juntaen som opfølgning på semestres evaluering inviterer semestret og Studielederen til en rundbordsdialog med afsæt i- men ikke begrænset til- evalueringerne. De studerende gives således mulighed for at afklare alle spørgsmål af interesse omkring studiet og semestret ved en uformel dialog.

Juntaernes evalueringskommentar og Ankerlærernes Semesterrapporter behandles i studienævnet. Ud over de besluttede ændringer og justeringer som føres til referat, munder evalueringerne ud i et svar fra Studienævnet på de 500 tegns kommentarer, som Juntaerne har udfærdiget. Disse offentliggøres på studiets hjemmeside sammen med et – fra centralt hold bestemt - udpluk af det kvantitative data. Herved gives et lille indblik i det fortsatte arbejde med at forbedre uddannelsen.

Procedure for mundtlige evalueringer

På psykologi, AAU, har vi en uformel omgangstone og en flad struktur (modsat bureaukrati). Studerende opfordres derfor til at give feedback og opfordringer direkte til den pågældende underviser eller ankerlærer. Næste led vil ofte være storgruppens junta eller studenterrådet, som så kan tage sagen op eller henvise til rette instanser.

Den løbende mundtlige evaluering sker både i relation til kurserne og semestret generelt. I relation til kurserne foretages den løbende evaluering af underviserne, imens den kursusansvarlige forestår en samlet evaluering i slutningen af kurset, som noteres og sendes til ankerlæren.

Ankerlæreren evaluerer ligeledes løbende på hele storgruppen, men mindst midtvejs i, og ved afslutning af, semestret. Disse evalueringer noteres og indgår i ankerlærens Semesterrapport, som sendes til Studienævnet, og offentliggøres under "Studienævnet" på Quickr. Denne mundtlige og interne evaluering er yderligere beskrevet i Studiebestemmelserne, under 1.5 Ankerlærerfunktion (se afsnit 1.5.4: Evaluering).

Procedure for evaluering af vejledere

I forbindelse med afleveringen af et projekt, og senest dagen før eksamen, udfylder projektgruppen en elektronisk evaluering via SurveyXact omkring vejledningsforløbet. Evalueringerne samles og sendes til Studienævnet sammen med ankerlærerens Semesterrapport. Denne skriftlige og interne evaluering er yderligere beskrevet i Studiebestemmelserne, under 1.5 Ankerlærerfunktion (se afsnit 1.5.4 Evaluering).

Afrunding

Ved at samle og gøre de tre former for evalueringer tilgængelige på Quickr, bliver det muligt at opbygge en erfaringsbase for studerende og undervisere, samt at give indblik i studiets kontinuerlige arbejde med at udvikle og forædle uddannelsen.

studiemiljø

Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

studiemiljø på aau

 

Forbedringer af det fysiske studiemiljø på AAU

Campus Service (CAS) laver årligt en oversigt over de seneste forbedringer af det fysiske studiemiljø.

Læs mere om forbedringerne i deres rapport.