Ph.d.-afhandling ved Birgitte Petersen: Supervision af psykologkandidater i privat praksis

Ph.d.-afhandling ved Birgitte Petersen: Supervision af psykologkandidater i privat praksis

I denne afhandling undersøges supervisionen i Dansk Psykologforenings praksiskandidatordning, som er en uddannelsesmulighed for uautoriserede psykologer. Ønsket var at afdække, hvilke faktorer i supervisionen praksiskandidaterne oplevede som hhv. hæmmende og fremmende for deres læreproces mod at opnå faglige kompetencer.

Lagt online: 01.02.2016

Birgitte Petersen: Supervision af psykologkandidater i privat praksis – en casebeskrivelse af supervisionen i Dansk Psykologforenings praksiskandidatordning

Emnet for dette projekt er supervisionen i Dansk Psykologforenings Praksiskandidatordning. Praksiskandidatordningen er en uddannelsesmulighed for uautoriserede psykologer. Her har de i ydernummerordningen mulighed for at få erfaring med klienter i privat praksis med tilskud fra sygesikringen. Samtidig er det et led i at opnå autorisation.

Baggrunden for at foretage denne undersøgelse var, at der var ytret nogen utilfredshed med indholdet i ordningen. Derfor var ønsket at søge at afdække, hvilke faktorer i supervisionen praksiskandidaterne oplevede som hæmmende og fremmende for deres læreproces i bestræbelsen på at opnå faglige kompetencer.

Undersøgelses data er indsamlet med udgangspunkt i kvalitativ metode og består af 14 kvalitative interviews, 9 med praksiskandidater og 4 med ydernummerpsykologer. Som analyseredskab er der benyttet meningskondesering til udvælgelse af temaer og afgrænsning af materialet. Efterfølgende er materialet blevet sammenlignet med litteraturen om supervision.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en række forhold i supervisionen, der skal være opfyldt, for at praksiskandidaterne oplever supervisionen som konstruktiv. Det er faktorer som kontraktskabelse, overholdelse af rammer, en tydelighed teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det fremkommer desuden, at supervisors mange roller i forhold til supervisanden i stiller krav om høj faglighed hos supervisor.

Download afhandlingen

Om Birgitte Petersen